Satguru Swarg | 2014 | Rustic Highlands, Khandala, Maharashtra